Læs det danske lovforslag om selvkørende biler

I disse dage er et nyt lovforslag om “forsøg med selvkørende motorkøretøjer” i høring hos bl.a. FDM, Falck, Politiet og Den Danske Dommerforening.

Med forslaget lægges der op til forsøg med helt eller delvis selvkørende køretøjer, i alle typer trafiksituationer og vejrlig.

Høringsfristen er 28. november i år og ikrafttrædelsesdatoen bliver – såfremt lovforslaget bliver vedtaget – 1. juli 2017.

Indledningen starter således:

Formålet med lovforslaget er at tillade forsøg med selvkørende motorkøretøjer på det offentlige vejnet i Danmark, når dette kan ske trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Forsøgsbestemmelsen afgrænser hverken ansøgers muligheder for at udpege hvilke motorkørertøjer eller de geografiske områder inden for færdselslovens gyldighedsområde, som kan omfattes. Forsøg skal dog være tidsmæssigt begrænset, og ansøger skal bl.a. angive, hvilke EU-typegodkendte og nationalt godkendte køretøjer, der vil være omfattet, samt i hvilke geografiske områder og under hvilke trafikale forhold køretøjet helt eller delvist vil køre uden fører.

For at opnå tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer er det et krav, at en fagligt kompetent uafhængig rådgiver, ofte betegnet assessor, kan verificere, at alle dele af det planlagte forsøg kan gennemføres inden for rammerne af en normal trafikal risiko for den pågældende transport.

Rådgiveren skal endvidere verificere, at ansøgers organisation både har de kompetencer og adgang til de ressourcer, som er forudsat i den udførte trafiksikkerhedsmæssige vurdering.

Det er ikke hensigten på forhånd at begrænse, hvilke forsøg der kan gennemføres under forsøgsordningen. Efter lovforslaget fastlægger transport – og bygningsministeren derfor de nærmere vilkår om forsøg med selvkørende motorkøretøjer i bekendtgørelsesform. Transport- og bygningsministeren meddeler tilladelse til den enkelte ansøger som en konkret afgørelse i henhold til den for forsøget fastsatte bekendtgørelse.

Lovforslaget fastlægger et objektivt erstatningsansvar for tilladelsesindehaveren for eventuelle skader forvoldt af et selvkørende motorkøretøj under et forsøg. Lovforslaget indebærer endvidere, at der skal fastsættes regler om det strafferetlige ansvarssubjekt og om objektivt strafansvar.

Transport- og bygningsministeren kan efter lovforslaget først meddele tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer, efter at sagen har været forelagt Folketingets Transport- og
Bygningsudvalg

Læs hele lovforslaget her: Høring over lovforslag om selvkørende motorkøretøjer